O Evropskoj investicijskoj banci (EIB)

Evropska investicijska banka, finansijska institucija Evropske unije osnovana 1958. godine u skladu sa Sporazumom o funkcionisanju Evropske unije (ranije Rimski sporazum), učestvuje rame uz rame sa lokalnim finansijskim institucijama u finansiranju investicijskih programa koji formiraju dio ciljeva Evropske unije. Sve dok postojeći kredit ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za finansiranje Evropske investicijske banke, Raiffeisen LEASING d.o.o. dodjeljuje korisniku ovog ugovora o lizingu finansijsku prednost koja se ogleda u kamatnoj stopi, u skladu sa odredbama i uslovima navedenim u relevantnim članovima postojećeg ugovora o kreditu.

O kreditu EIB-a definisanom ugovorom o podfinansiranju sa Raiffeisen LEASING d.o.o.:
 

 • Krajnji korisnici:
 • Mala i srednja preduzeća (SME) i Srednje kapitalizirana preduzeća (MidCaps), privatni sektor sa preko 3000 zaposlenih, te javni sektor
 • Svrha:
 • Finansiranje novih investicija Malim i srednjim preduzećima (SME) i Srednje kapitaliziranim preduzećimaa (MidCaps), za kupovinu, renoviranje i dogradnju materijalne imovine (osim za zemljišne parcele) i/ili za obrtni kapital;
 • Finansiranje novih investicija u socijalnu i ekonomsku infrastrukturu (zaštita okoliša i održiva naselja; održiva, konkurentna i sigurna energija; strateški i održiv transport, razvoj lokalnog privatnog sektora), poduzetih od strane javnog sektora, ili privatnog sektora sa preko 3000 zaposlenih;
 • Finansiranje projekta koji pomaže i promoviše zapošljavanje mladih.
 • Obim investicija:
 • Investicije do EUR 25 miliona za Mala i srednja preduzeća (SME) i srednje kapitalizirana preduzeća (MidCaps)
 • Investicije od EUR 40 000 do EUR 25 miliona za privatni sektor sa preko 3000 zaposlenih i javni sektor.
 • Maksimalno dospijeće:
 • U skladu sa ekonomskim i tehničkim dospijećem predmeta finansiranja.
 • Minimalno dospijeće:
 • 2 godine za finansiranje investicija poduzetih za Mala i srednja preduzeća (SME) i srednje kapitalizirana preduzeća (MidCaps)
 • 3 godine za finansiranje investicija u privatnom sektoru sa preko 3000 zaposlenih;
 • 5 godina za finansiranje investicija u javnom sektoru.

_____________________________________________________________________________________________________________

1.        A little introduction of EIB and this EIB facility as mentioned in the sub-financing agreement:

2.        The Final Beneficiaries are SMEs and MidCaps , Private sector entities with more than 3000 employees, and Public Sector Entities
3.           Purpose:
a. Financing of the new investments undertaken by SMEs and MidCaps with purpose of purchase, reconstruction and expansion of material asset (except for land) and/or work capital needs
b. Financing of the new investments for social and economic infrastructure (Innovation and skills; Environmental Protection and Sustainable Communities; Sustainable, Competitive and Secure Energy; Strategic and Sustainable Transport, development of local private sector), undertaken by Public Sector Entities, or Private sector entities with more than 3000 employees
c.  Financing of project that help and promote youth employment
4.         Investment sizes:
a. Investments up to EUR 25 million undertaken by SMEs and MidCaps
b. Investments from EUR 40 000 and up to EUR 25 million undertaken by Private sector entities with more than 3000 employees, and Public Sector Entities
5.         Max tenors :
As per the economic and technical maturity of financing object.
6.        Minimal tenors: 2 years for financing the investments undertaken by SMEs and MidCaps; 3 years for financing the investments undertaken by Private sector entities with more than 3000 employees; and 5 years for financing the investments undertaken by public sector entities.