O Leasingu

Definicija leasinga

Leasing je ugovorni odnos kojim se davalac leasinga obvezuje pribaviti predmet leasinga (pokretna ili nepokretna stvar) od dobavljača predmeta leasinga i primaocu leasinga - klijentu odobriti pravo korištenja tog predmeta leasinga na određeno razdoblje. Primalac leasinga - klijent se obvezuje plaćati mu za to određenu naknadu. Primalac leasinga - klijent određuje predmet leasinga i dobavljača tog predmeta leasinga.

Vrste leasinga

Finansijski leasing je leasing u kojem primalac leasinga u periodu posjedovanja i korištenja predmeta leasinga plaća ugovorenu leasing naknadu sa opcijom kupovine i sticanja prava vlasništva nad predmetom leasinga.

 • Ugovor o finansijskom leasingu se zaključuje na maksimalni period do 60 mjeseci,
 • Nakon potpisivanja ugovora o finansijskom leasingu, primalac leasinga uplaćuje ugovoreno učešće, troškove obrade zahtjeva,
 • Ako je primalac leasinga PDV obveznik, PDV može tretirati kao neutralnu stavku ako je predmet leasinga namijenjen obavljanju osnovne djelatnosti primaoca leasinga,
 • Po završetku ugovora o finansijskom leasingu, a nakon uplate posljednje leasing rate, vlasništvo nad predmetom leasinga se prenosi na primalaca leasinga.

Operativni leasing je leasing u kojem primalac leasinga u periodu posjedovanja i korištenja predmeta leasinga plaća davaocu leasinga određenu naknadu bez opcije kupovine i sticanja prava vlasništva nad predmetom leasinga.

U ovom slučaju davalac najma zadržava i ekonomsko i pravno vlasništvo nad predmetom leasinga, a primalac leasinga ima samo pravo korištenja.

 • Operativni leasing pruža primaocu leasinga mogućnost da po isteku ugovora o operativnom leasingu predmet leasinga vrati, obnovi ugovor za novi, moderniji predmet leasinga,
 • Moguće finansiranje putem operativnog leasinga sa jamčevinom. Jamčevina ne smanjuje iznos finansiranja i vraća se po isteku ugovora, samo ukoliko nisu prekršene odredbe ugovora o operativnom leasingu,
 • PDV se obračunava mjesečno na uslugu leasinga i može se tretirati kao neutralna stavka ako je predmet leasinga namijenjen obavljanju osnovne djelatnosti korisnika leasinga,
 • Predmet leasinga se amortizira u poslovnim knjigama davaoca leasinga.

Finansijski leasing „sell and lease back“ je povratni leasing u kojem učestvuju samo primalac leasinga i davalac leasinga, pri čemu primalac leasinga prethodno u svojstvu dobavljača predmeta leasinga prodaje predmet leasinga davaocu leasinga kojeg potom davalac leasinga predaje na korištenje primaocu leasinga, uz obavezu primaoca leasinga na plaćanje ugovorene leasing naknade.

 • Primaoc leasinga dolazi do likvidnih sredstava čime se omogućava ulaganje u osnovne djelatnosti firme,
 • Predstavlja održiv, efikasan, konkurentan način obezbjeđenja obrtnog kapitala

Prednosti leasinga

 • Kreiranje modela otplate prema mogućnostima i željama primaoca leasinga,
 • Inovativan način finansiranja,
 • Očuvanje kapitala primaoca leasinga,
 • Poboljšanje likvidnosti i planiranja tokova novca,
 • Eliminiše rizik tehnološke zastarjelosti opreme,
 • Obezbjeđuje sigurnost,
 • Omogućava fleksibilnost i pogodnosti primaocu leasinga,
 • Jednostavna i brza procedura odobrenja za finansiranje.

Jedinstvena Raiffeisen LEASING d.o.o. mreža u BiH
Mreža Raiffeisen grupacije sa ljubaznim i stručnim osobljem omogućava da smo Vam uvijek blizu i na usluzi.

Stručno savjetovanje

Raiffeisen leasing specijalisti su na raspolaganju kako prilikom izrade ponude finansiranja tako i tokom cijelog perioda trajanja leasing aranžmana, pružajući stalnu podršku i dajući neophodne savjete.
Raiffeisen LEASING d.o.o. kontinurano njeguje kvalitetan odnos sa svim dobavljačima, te nije vezan isključivo za određene brendove.

Naše iskustvo i tržišna pozicija

Kao kompanija koja iz sebe ima godine iskustva i mnoštvo zadovoljnih klijenta, kontinuirano težimo ka unaprjeđenju naših postojećih, ali i na razvijanju novih usluga kako bismo klijentima obezbijedili što lakše, komfornije i bezbjednije finansiranje.

Stabilnost i kvalitet
Naš brand "Raiffeisen" klijentima garantira sigurnost, stabilnost i kvalitet.

Individualni paket
Svojim klijentima nudimo individualne pakete leasing finansiranja, prema njihovim željama i potrebama.

Naš klijent je zadovoljan klijent!