Razvojna banka

Razvojna banka

Raiffeisen Leasing d.o.o. klijentima nudi povoljne izvore finansiranja koji će doprinijeti njihovim boljim poslovnim rezultatima i jačanju bh. ekonomije. Sredstva iz kreditne linije Razvojne banke namijenjena su za finansiranje malih i srednjih preduzeća koja su imala pad bruto prihoda od najmanje 20% u tekućoj godini u odnosu na prethodne.Sredstva će biti dostupna i kompanijama čije su vlasnice žene, mladim kompanijama, te onima koje posluju u manje razvijenim regijama. Ovaj inkluzivan pristup omogućava većem broju subjekata da iskoriste prednosti kreditne linije i realizuju svoje poslovne aktivnosti.

Namjena kredita

Krediti iz linije Razvojne banke FBiH namijenjeni za finansiranje klijenata sa sjedištem u FBiH i to: 

  • klijenti koji su imali smanjenje bruto prodaje/prihoda u tekućoj fiskalnoj godini u odnosu na prethodne fiskalne godine od najmanje 20
  • ženska inkluzivna preduzeća koja se definišu kao (i) više od 50 posto u vlasništvu žena (tj. sa najmanje jednom ženskom dioničarkom sa pravilno dokumentiranim predstavnicima i upravljačkim ovlaštenjima); ili (ii) kojima upravljaju žene (tj. sa najmanje jednom ženom menadžera na nivou C ili sa najmanje 25 posto žena koje su zastupljene u menadžmentu srednjeg nivoa); ili (iii) zapošljavanje omjera žena koji je veći od prosječnog omjera uočenog u dotičnom sektoru; ili (iv) povećao udio zaposlenih žena za najmanje 5 posto u prethodnoj godini.
  • mlada preduzeća tj preduzeća sa manje od 5 godina rada, ali nisu osnovana kasnije od 01.januara za godinu prije podnošenja zahtjeva
  • preduzeća u manje razvijenim regionima

Iznos kredita: do 1.500.000 EUR

Rok otplate: od 36 mjeseci do 72 mjeseca