Šta je leasing

Šta je leasing

Leasing je prenos prava korištenja predmeta leasinga (npr. vozila) za novac primaocu leasinga. Davalac leasinga (Raiffeisen LEASING) ima vlasništvo nad predmetom leasinga (imovinom).

Vama ostavljamo mogućnost odabira vozila i željenog dobavljača. Pregovaranje o cijenama i odabir dodatne opreme također je Vaš izbor.

Kod leasing finansiranja, Vi koristite predmet leasinga i za to plaćate određenu naknadu leasing društvu. Nakon otplate ugovorenih naknada, ovisno o vrsti leasinga možete steći i vlasništvo nad predmetom leasinga.

Prednosti leasinga

Ušteda vremena i troškova
Brzo rješavanje i odobrenje zahtjeva bez obaveze upisa hipoteke, troškova notara ili dodatnih garancija

Jednostavno upravljanje leasing troškovima
Kreiranje rate leasinga prema Vašim mogućnostima i potrebama

Posebne pogodnosti
Iskoristite posebne pogodnosti kod osiguranja objekta leasinga, kao i ostale pogodnosti u saradnji s našim partnerima

Osnovni pojmovi leasinga

  • Davalac leasinga

Prema Zakonu o leasingu, leasing društva su davaoci leasinga. Za obavljanje poslova leasinga moraju imati odobrenje Agencije za bankarstvo FBiH ili Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Leasing društvo kupuje objekt leasinga od dobavljača te ga daje primaocu leasinga na korištenje. Na osnovu kupoprodajnog ugovora s dobavljačem, davalac leasinga ostvaruje pravo vlasništva nad objektom leasinga. 

Davalac leasinga (leasing društvo) je stvarni (pravni) vlasnik predmeta leasinga u operativnom i finansijskom leasingu, ekonomski vlasnik  u operativnom leasingu, dok je primalac leasinga ekonomski vlasnik u finansijskom leasingu. Ovo znači da je Raiffeisen LEASING vlasnik premeta leasinga i da se vlasnička dokumentacija vodi na  Raiffeisen LEASING doo Sarajevo, a primalac leasinga je ekonomski vlasnik što znači da koristi predmet leasinga u skladu sa Ugovorom.

  • Primalac leasinga

Primalac leasinga je fizičko ili pravno lice koje bira objekt leasinga kod dobavljača, obraća se leasing društvu u svrhu finansiranja i na osnovu ugovora o leasingu koristi objekt leasinga.

  • Dobavljač objekta leasinga

Dobavljač pobjekta leasinga je pravno ili fizičko lice koje leasing društvu prodaje objekt leasinga.

  • Objekt leasinga  

Objekti leasinga su putnički automobili, privredna vozila, transportna vozila, mašine, oprema ili postrojenja.


Primjer iz prakse: Davalac leasinga je u našem slučaju Raiffeisen LEASING, primalac leasinga ste Vi, naš klijent (fizičko ili pravno lice) koje želi finansiranje predmeta leasinga (primjer automobil), a dobavljač bi bila auto kuća.