Zahtjev za leasing i informacioni listovi

Zahtjev za leasing i informacioni listovi

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva za leasing ili ovjerena kopija pasoša - ukoliko je podnosioc nerezident sa prijavljenim prebivalištem u BiH,
 • Kopija potvrde o prebivalištu podnosioca zahtjeva za leasing,
 • Posljednja platna lista ovjerena od strane odgovornog lica i finansija/računovodstva pravnog lica kod kojeg podnosilac zahtjeva ima radni odnos,
 • Dokaz o dodatnim primanjima (ukoliko postoje),
 • Izvod iz banke za prethodni mjesec

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Kopija lične karte direktora društva,
 • Kopija potvrde o prebivalištu direktora društva,
 • Kopija rješenja o registraciji društva - original na uvid,
 • Kopija identifikacijskog broja,
 • Kopija statističkog broja,
 • Kopija poreskog broja (PDV broj),
 • Kopija kartona deponovanih potpisa,
 • Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.yyyy za posljednje dvije godine,
 • Info o firmi sa dokumentom u kojem su opisane osnovne poslovne djelatnosti klijenta,
 • Ukoliko je osnivač pravno lice ili više pravnih lica, za svako pravno lice čiji je vlasnički udio u društvu veći od 20% - ovjereno rješenje o upisu u sudski registar (rješenje o registraciji) navedenog osnivača,
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice čiji je vlasnički udio veći od 20% - ovjerena kopija potvrde o prebivalištu i ovjerena kopija lične karte fizičkog lica,
 • Ukoliko je rješenje o registraciji starije od 6 mjeseci - kopija aktuelnog Izvoda iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci) - original na uvid.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Kopija Rješenja o radu,
 • Kopija Izvoda iz registra zemlje iz koje potiče matično strano pravno lice,
 • Kopija Odluke o osnivanju predstavništva u BiH,
 • Pregled troškova i prihoda predstavništva za posljednje dvije godine,
 • Promet preko nerezidentnog računa,
 • Kopije lične karte i potvrda o prebivalištu direktora predstavništva,
 • Identifikacioni broj (ID broj),
 • Poreski broj (PDV broj),
 • Statistički broj,
 • Finansijske izvještaje o poslovanju vlasnika,
 • Kopija kartona deponovanih potpisa,
 • Kopije identifikacionih dokumenata osnivača i stvarnih vlasnika ako su fizička lica.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Kopija Rješenja o radu,
 • Akt o osnivanju,
 • Kopija Rješenja nadležnog Ministarstva o Udruženju ne starija od 6 mjeseci,
 • Finansijski izvještaji ( posljednje 2 godine),
 • Kopije lične karte i potvrda o prebivalištu direktora udruženja,
 • Identifikacioni broj (ID broj),
 • Poreski broj (PDV broj),
 • Statistički broj,
 • Kopija kartona deponovanih potpisa.