Zahtjev za leasing i informacioni listovi

Zahtjev za leasing i informacioni listovi

Potrebna dokumentacija

Za finansiranje operativnog i finansijskog Raiffeisen LEASING d.o.o. potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Fizička lica:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva za leasing ili ovjerena kopija pasoša - ukoliko je podnosioc nerezident sa prijavljenim prebivalištem u BiH,
 • Kopija potvrde o prebivalištu podnosioca zahtjeva za leasing,
 • Tri zadnje platne liste ovjerene od strane odgovornog lica i finansija/računovodstva pravnog lica kod kojeg podnosilac zahtjeva ima radni odnos,
 • Tri posljednja izvoda iz poslovne banke.

Ispunjen zahtjev i neophodnu statusnu dokumentaciju možete dostaviti preko ovlaštenog dobavljača, e-mailom, poštom ili lično.

Obrada predmeta leasinga počinje sa momentom podnošenja kompletne dokumentacije.

Vozila koja se nabavljaju putem leasing aranžmana moraju tokom čitavog perioda finansiranja biti kasko osigurana.

Pravna lica:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Ovjerena kopija lične karte direktora društva,
 • Kopija potvrde o prebivalištu direktora društva,
 • Ovjerena kopija rješenja o registraciji društva,
 • Kopija identifikacijskog broja,
 • Kopija statističkog broja,
 • Kopija poreskog broja (PDV broj),
 • Kopija kartona deponovanih potpisa,
 • Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.yyyy za posljednje dvije godine,
 • Info o firmi sa dokumentom u kojem su opisane osnovne poslovne djelatnosti klijenta,
 • Ukoliko je osnivač pravno lice ili više pravnih lica, za svako pravno lice čiji je vlasnički udio u društvu veći od 20% - ovjereno rješenje o upisu u sudski registar (rješenje o registraciji) navedenog osnivača,
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice čiji je vlasnički udio veći od 20% - ovjerena kopija potvrde o prebivalištu i ovjerena kopija lične karte fizičkog lica,
 • Ukoliko je rješenje o registraciji starije od 6 mjeseci - ovjeren aktuelni Izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca).

Samostalni obrtnici i privatnici:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Ovjerena kopija lične karte vlasnika obrta,
 • Kopija potvrde o prebivalištu vlasnika obrta,
 • Ovjerena kopija rješenja o radu nadležnog općinskog organa,
 • Kopija identifikacijskog broja,
 • Kopija poreskog broja,
 • Uvjerenje UIO,
 • Kopija statističkog broja,
 • Kopije kartona deponovanih potpisa,
 • Razrez poreza za posljednje dvije godine.

Predstavništva stranih lica u BiH:

 • Zahtjev za leasing,
 • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
 • Predračun dobavljača,
 • Ovjerena kopija lične karte direktora predstavništva,
 • Kopija potvrde o prebivalištu direktora predstavništva,
 • Kopija rješenja o radu,
 • Kopija identifikacijskog broja,
 • Kopija statističkog broja,
 • Kopije kartona deponovanih potpisa,
 • Pregled troškova i prihoda za posljednje dvije godine,
 • Promet preko nerezidentnog računa za posljednje dvije godine,
 • Program rada predstavništva,
 • Ovjerena kopija odluke o osnivanju predstavništva u BiH,
 • Ovjerena kopija odluke o imenovanju,
 • Ugovor o radu.

Ispunjen zahtjev i neophodnu statusnu dokumentaciju možete nam dostaviti preko ovlaštenog dobavljača, putem e-mail-a, poštom ili lično.

Obrada predmeta leasinga počinje sa momentom podnošenja kompletne dokumentacije.

Vozila koja se nabavljaju putem leasing aranžmana moraju tokom čitavog perioda finansiranja biti kasko osigurana.

NAPOMENA:
Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju kvalitetnije ocjene boniteta korisnika leasing aranžmana. Također, Raiffeisen LEASING zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva za obezbjeđenje finansiranja i nakon procjene boniteta korisnika leasing aranžmana.